O organizacionoj jedinici

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

U Sektoru za pravne, kadrovske, opšte i finansijske poslove osnivaju se tri unutrašnje organizacione jedinice i to:

  • Odsjek za pravne, legislativne i poslove prevođenja,
  • Odsjek za kadrovske i opće poslove,
  • Odsjek za finansijsko-računovodstvene poslove,

U Sektoru za pravne, kadrovske, opšte i finansijske poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu zakona, drugih propisa i opštih akata iz djelokruga Ministarstva, a koji nisu u djelokrugu drugih sektora; učestvovanje u pripremi zakona, drugih propisa i opštih akata sa drugim sektorima; učestvovanje u radu interresorskih grupa u pripremi zakona, drugih propisa i opštih akata kada se radi o pitanjima iz nadležnosti Ministarstva; učestvovanje u radu interresorskih grupa u pripremi materijala kada se radi o nadležnostima više ministarstava ili o opštim sistemskim pitanjima; davanje mišljenja o prijedlozima osnova za vođenje pregovora i zaključivanje međunarodnih ugovora i nacrtima međunarodnih ugovora; davanje pravnih mišljenja i objašnjenja o potrebnim finansijskim sredstvima za provođenje zakona, drugih propisa i opštih akata; poslove obezbjeđenja prevoda sa stranih jezika na jezike koji su u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini, obavljanje poslova lektorisanja; provođenje kadrovske politike Ministarstva, saradnja sa Agencijom za državnu službu i Odborom državne službe za žalbe, evidenciju i obuku kadrova Ministarstva u cilju osiguranja funkcionalne, organizacione i komunikacione sposobnosti zaposlenih, prijem i otprema pošte putem protokola, arhiviranje predmeta i akata Ministarstva, kurirskih poslova i poslova vozača i održavanja vozila, kopiranje i umnožavanje materijala, poslove finansijskog upravljanja i računovodstva Ministarstva, izrada finansijskih planova i završnog računa Ministarstva, vršenje knjigovodstvenih poslova za potrebe Ministarstva, poslove likvidature i finansijsko-materijalne operative na plaćanju roba i usluga za potrebe Ministarstva, obradu, obračun i isplatu plata i naknada za zaposlene, planiranje i nabavka opreme, kancelarijskog i drugog materijala, saradnja sa Agencijom za javne nabavke i Uredom za razmatranje žalbi, poslovi ekonomata, blagajnički poslovi, kao i drugi poslovi od opšteg i zajedničkog interesa za Ministarstvo.

Jelena Brkić, pomoćnik ministra

Telefon: 033 703 089, 033 703 095
Fax: 033 703 140
Email: jbrkic@mft.gov.ba