KOORDINACIJA MEĐUNARODNE EKONOMSKE POMOĆI

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Sektor za koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći sastoji se od dvije unutrašnje organizacione jedinice, i to:

  • Odsjek za pripremu i realizaciju Programa javnih investicija (PJI)
  • Odsjek za koordinaciju i mobilizaciju ekonomske međunarodne pomoći

U okviru Sektora za koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći obavljaju se poslovi: koordinacija međunarodne ekonomske pomoći BiH, izuzev dijela koji se odnosi na pomoć EU; koordinacija s(a) i između multilateralnih i bilateralnih donatora/kreditora u cilju utvrđivanja i definisanja njihovih budućih planova ulaganja i osiguravanja budućeg finansiranja razvojnih projekata i projekata tehničke pomoći; implementacija i monitoring primjene principa Pariške deklaracije o djelotvornoj pomoći od strane institucija BiH i donatora u BiH; prezentacija PJI; promocija prioriteta iz PJI potencijalnim finansijerima; godišnja priprema i izrada strateškog dokumenta PJI; realizacija PJI; koordinacija i promocija učinkovite implementacije razvojnih programa ekonomske i tehničke pomoći BiH, u skladu s utvrđenim politikama i sektorskim strategijama; mobilizacija međunarodne ekonomske pomoći u skladu s razvojnim prioritetima iz strateških dokumenata BiH; uspostava učinkovite i neduplicirane saradnje sa svim partnerima na državnom i entitetskom nivou, u cilju osiguranje proaktivne koordinacije između Ministarstva i relevantnih državnih i entitetskih institucija i pružalaca pomoći; koordinacija pripreme međuentitetskih razvojnih programa; koordinacija projekata i usklađivanje s regionalnim potrebama razvoja; procjena ukupnog finansiranja i finansiranja po sektorima iz domaćih i međunarodnih izvora; uključivanje PJI u sistem upravljanja javnim finansijama; unapređenje integriranja tokova pomoći s državnim procesom proračunavanja i PJI; monitoring realizacije programa i projekata iz PJI BiH i izrada godišnjih izvještaja o korištenju sredstava za razvoj uz široku analizu uslova implementacije, progresa i dostignuća, prednosti i slabosti, trendova i razvoja domaćih i stranih investiranja; osiguranje bliske koordinacije između različitih funkcija koordiniranja pomoći; učestvovanje u radu Odbora za koordinaciju međunarodne pomoći; Sekretarijat Odbora za koordinaciju međunarodne pomoći; organizacija redovnih konsultativno-radnih sastanaka s predstavnicima bosanskohercegovačke vlasti i međunarodne zajednice; učestvovanje u radu Koordinacionog foruma donatora (DCF); Sekretarijat Koordinacionog foruma donatora (DCF); priprema i provedba procedure za usvajanje i potpisivanje međunarodnih akata iz oblasti koordinacije međunarodne ekonomske pomoći; informiranje i izvještavanje Vijeća ministara i Parlamenta BiH o realizaciji PJI; priprema mišljenja, odluka, uputstava, zaključaka i drugih normativnih akata koji se dostavljaju Vijeću ministara na usvajanje a odnose se na koordinacioni mehanizam za upravljanje razvojnim sredstvima i PJI; priprema prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata iz djelokruga rada Sektora; priprema periodičnih izvještaja o rezultatima koordinacije i mobilizacije međunarodne pomoći za Vijeće ministara i Parlamenta BiH i za pružaoce međunarodne pomoći.

Dušanka Basta, pomoćnik ministra

Telefon: 033 254 261, 033 254 260
Fax: 033 254 294
Email: dbasta@mft.gov.ba