O organizacionoj jedinici


U okviru Sektora za fiskalne poslove osnivaju se dvije unutrašnje organizacione jedinice i to:

  • Odsjek za fiskalnu politiku,
  • Odsjek za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja,

U Sektoru za fiskalne poslove obavljaju se sljedeći poslovi: poslovi koji proizilaze iz Ustava Bosne i Hercegovine, zakona i međunarodnih standarda; priprema prednacrta, nacrta zakona i drugih propisa kojima se regulišu javni prihodi i rashodi generalne vlade (država, entiteti, Distrikt Brčko, kantoni, gradovi, opštine, te vanbudžetska potrošnja – fondovi u entitetima, kao i prihodi Direkcije za ceste) odnosno prihodi iz sfere fiskalne nadležnosti Bosne i Hercegovine, a naročito prihodi iz Zakona o administrativnim taksama kao i drugi prihodi i rashodi shodno postojećoj zakonskoj regulativi; praćenje primjene i izvršavanje propisa iz ove oblasti; praćenje, analiziranje i priprema informacija vezanih za javne prihode i javne troškove odnosno kompiliranje, distribuiranje i objavljivanje konsolidiranih općih vladinih fiskalnih podataka - razvijanje makroekonomskog okvira fiskalne politike kroz unapređenje fiskalne statistike, vršenje makroekonomskih istraživanja i prognoza, fiskalnih analiza i projekcija; praćenje realizacije međudržavnih ugovora – sporazuma iz domena fiskalne politike; predlaganje mjera fiskalne politike za Bosnu i Hercegovinu; utvrđivanje principa, praćenje provođenja porezne politike i taksi, vršenje poslova iz nadležnosti Ministarstva u oblasti indirektnih poreza (carina i PDV-a), analiziranje efekata i predlaganje mjera u funkciji kreiranja optimalnog nivoa poreskog opterećenja sa stanovišta uticaja poreza na privredna kretanja, praćenje kretanja u razvoju poreznih sistema zemalja u tranziciji i zemalja članica OECD-a i EU; davanje prijedloga za dogradnju poreznog sistema (uvođenje novih poreznih oblika, smanjenje ili povećanje poreznih stopa, uvođenje poreskih olakšica i oslobađanja, i sl.), te praćenje i davanje prijedloga za dogradnju bankarskih propisa koji se odnose na funkcionisanje Centralne banke BiH.

Đuro Obradović, pomoćnik ministra

Telefon: 033 254 251
Fax: 033 442 659
Email: djobradovic@mft.gov.ba
Adresa: 71000 Sarajevo ul. Maršala Tita 9a