O organizacionoj jedinici

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Internu reviziju kao organizacionu jedinicu Ministarstva čini:

  • Glavni interni revizor,
  • Viši interni revizor i
  • Interni revizori

Interna revizija je nezavisni organ koja svojom aktivnošću osigurava objektivnu analizu u cilju poboljšanja poslovanja institucija Bosne i Hercegovine, što postiže uvođenjem sistematičnih i disciplinovanih metoda procjene i poboljšanja uspješnosti upravljanja rizikom, kontrole i procesa upravljanja. U vezi s tim: vrši procjenu pouzdanosti i integriteta finansijskih i operativnih informacija i sistema koji se koriste u cilju identifikacije, procjene, klasifikacije i izvještavanja o tim informacijama, vrši analizu poštivanja politike, planova, procedura, instrukcija i propisa koji imaju značajan uticaj na poslovanje budžetskog korisnika, vrši evaluaciju procedura zaštite i verifikacije imovine, vrši procjenu ekonomičnog i uspješnog korištenja javnih resursa, vrši procjenu kojom se određuje da li se programi sprovode prema planu i da li zadovoljavaju navedene ciljeve i zadatke. Interna revizija kao organizaciona jedinica ministarstva, daje uputstva i vrši nadgledanje kojim se osigurava da svaki budžetski korisnik sprovodi odgovarajući sistem interne kontrole i revizije, verifikuje potvrde da svi pokriveni budžetski korisnici dostavljaju planove interne revizije, kao i analizu plana interne revizije, uspostavlja opšti okvir za sprovođenje interne revizije i priprema za usvajanje na Vijeću ministara politika, metodologija, procedura i propisa interne revizije, priprema i dostavlja Vijeću ministara na razmatranje polugodišnjeg i godišnjeg sveobuhvatnog izvještaja o internoj kontroli i reviziji u institucijama BiH, sa analizom ključnih nalaza i prijedloga interne revizije.

Amela Muftić, glavni interni revizor

Telefon: 033 254 270, 033 254 271
Fax: 033 202 038
Email: amuftic@mft.gov.ba